Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jakým způsobem sbíráme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Vaše soukromí je pro nás důležité a zavazujeme se k ochraně vašich osobních údajů.

2. Jaké údaje sbíráme

Prostřednictvím kontaktního formuláře můžeme sbírat následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Obsah zprávy nebo dotazu
 • Případné další údaje, které nám dobrovolně poskytnete

3. Účel sběru osobních údajů

Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme za účelem:

 • Odpovědi na vaše dotazy a komunikace s vámi
 • Poskytnutí požadovaných informací nebo služeb
 • Zlepšování našich služeb a webových stránek
 • Plnění zákonných povinností

4. Právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete odesláním kontaktního formuláře. V některých případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také na základě oprávněného zájmu nebo právních povinností.

5. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, kromě případů, kdy je to nezbytné pro splnění našich závazků vůči vám nebo když to vyžaduje zákon. Můžeme využívat služeb třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek a služeb, přičemž tyto třetí strany jsou vázány smluvními povinnostmi k ochraně vašich osobních údajů.

6. Ochrana osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo změnou. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem.

7. Vaše práva

Máte právo:

 • Požadovat přístup k vašim osobním údajům a získat kopii těchto údajů
 • Požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
 • Požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
 • Omezit zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
 • Přenositelnost vašich osobních údajů

Pokud chcete uplatnit svá práva nebo máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách.

8. Změny Zásad

Tyto Zásady můžeme čas od času aktualizovat. O všech podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným vhodným způsobem.

9. Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách.

Datum účinnosti: 10. 6. 2024